-

Italian Ornithological Web Site
by Alberto Masi since 1996In questa credenziale per la prima volta si usa il nome Carl Linnaeus
-
Linnés avgångsbetyg i översättning

-

Herr Rector Magnificus!

Liksom naturen inom växtriket erbjuder behagliga skådespel, då den genom växters flyttning från ett ställe till ett annat mera påskyndar deras lyckliga och tidiga tillväxt; så utöva Muserna på ett särdeles behagfullt sätt sitt välde, i det de bjuda ynglingar med utmärkt begåvning byta om lärosäte, på det att de desto hastigare må kunna omsätta studiernas ljuva nektar i blod och saft. I denna avsikt kalla högskolans Muser till sig från vårt Gymnasium Carl Linnaeus, en synnerligen utmärkt yngling av aktad familj; och på det att han hos dem må vara mera välkommen och redan vid första inträdet må kunna ställa sig under deras ynnestfulla hägn, söker han förete intyg över sina studier och sitt levene. Till den ändan betygar jag, att han i sin vandel här ådagalagt ett gudfruktigt, gott och hedrande uppförande samt avhållit sig från dåligt umgänge. Därföre anbefaller jag hos dig, herr Rector Magnificus, och i ditt beskydd, i din ynnerst och välvilja denne välartade yngling, tjänstvilligt och vördsamt anhållande, att du, på grund av din vanliga bevågenhet emot alla ädla, beskedliga och dygdälskande, behagar upptaga honom bland dina skyddslingar och hugna honom med din ynnerst. Din välvilliga och faderliga ömhet skall han aldrig förgäta; hågkomsten av densamma skall ock jag städse bevara, liksom jag, så länge jag lever, skall uppsända fromma önskningar för din välgång. Jag förbliver Eders Magnificus tillgivnaste tjänare.

Nils Krok
Wexiö Kongl. Gymnasii n.v. Rektor
Wexiö den 6 Maj i frälsningens år 1727

 

--
Frode Falkenberg write me:
The text was originally translated from latin into swedish, and the
language is pretty "old-style".
I have got help from Professor Göran Högstedt (which is swedish)
on the translation, and here we go:

Translation
-

-
Sir, rector magnificus !

Like Nature within the Plant Kingdom offers pleasant spectacles, in that
the movement of sprouts hastens their happy and early growth; in the same
way the Muses exercise their powers by offering talented young men to
change sites of learning so that they the more rapidly may transform the
sweet nectar of study into blood and juice. For this purpose the Muses of
the University call upon Carl Linnaeus of our Gymnasium, a most excellent
young man of respected family; in order for him to be more welcomed by
them and already at first entry be put under their favourable
protection he now seeks to show attest of his studies and mode of conduct.

To that end I attest that his conduct here has been one of piety,
goodness, and honour and that he has refrained from bad company.

I therefore recommend this promising young man in your , Rector Magnificus,
protection, favour, and benevolence, at the same time obligingly and
humbly requesting that you, because of your usual good will towards all those
being noble, good-tempered, and virtuous, will be pleased to admit him into
your ward and favour.

He will never forget your benevolent and paternal affection;
its memory I too shall always keep and, as long as I live, offer pious prayers
for your prosperity.

I remain Your Magnificus's most  affectionate servant.
                                                                                                           Nils Krook
                                                       Present rector of Wexiö Royal Gymnasium
                                                       Wexiö on the 6th of May 1727 A.D.
-
per la traduzione si ringrazia il Prof.Göran Högstedt
e l'amico: Frode Falkenberg-
Traduzione
-

Sir, Rettore Magnifico !

Come la natura all'interno del Regno Vegetale offre uno spettacolo piacevole nel movimento dei germogli e accellera il loro gioioso sviluppo iniziale; allo stesso modo
le Muse esercitano il loro potere offrendo ai giovani di talento di cambiare i siti del
sapere così che essi sempre più rapidamente possano assimilare il dolce nettare
dello studio estraendone l'essenza.

A questo fine le Muse dell' Università invitino Carl Linnaeus eccellente giovane di rispettata famiglia al loro Gymnasium; che sia accolto (da loro) e fin dall' inizio del
mandato sia sotto la loro protezione; ne attesto gli studi e la condotta.

Attesto che il suo comportamento è stato ineccepibile (di qualità ed onore) e che si è
astenuto da frequentare cattive compagnie.

Raccomando questo promettente giovane a Voi, Rettore Magnifico, in protezione, favore
e benevolenza; nel contempo (io Vostro servo) con umiltà chiedo, come da Vostra ricorrente magnanimità verso i nobili temprati e virtuosi,  che possa essere ammesso alla Vostra Università [sotto la Vostra  tutela].
-
(Egli) Non dimenticherà mai  il Vostro affetto paterno;
--
Vi ricorderò sempre nelle mie preghiere  finchè vivrò, offrendo orazioni per la Vostra prosperità.
-
Rimango, Sua Magnificenza, il più affezionato dei Vostri servi .

                                                                                                                         Nils Krook
                                                                    Present rector of Wexiö Royal Gymnasium
                                                                    Wexiö on the 6th of May 1727 A.D.
adattamento
a cura di Alberto Masi-
Cronologia